II دﺳﺘﻮرﻛﺎرﻛﺎرﮔﺎه رﯾﺴﻨﺪﮔﻲ

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﻧﺴﺎﺟﻲ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت ﺑﺎ ﻛﺎرﺑﺮدھﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﻓﻨﻲ و ﺗﻜﻨﯿﻜﻲ دﺳﺘﮫ. ﺑﻨﺪي ﻛﺮد ... اﯾﻦ ﭼﺮخ دﻧﺪه ھﺎ، ﺳﺎده ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع ﭼﺮخ دﻧﺪه ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ اﯾﻦ ﭼﺮخ دﻧﺪه ھﺎ در ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎل . ﭼﺮخ دﻧﺪه ھﺎي ﻋﻤﻮدي.

ماشین آلات انتقال عمودی ساده پی دی اف,

انتقال فن آوري؛ چالش ها، موانع و راه هاي ارتقاي صنعت - ماهنامه علمی .

امکان پذیر اس ت،که این انتقال فناوری به دو صورت عمودی و افقی ... س خت افزار تکنولوژی: شامل تجهیزات و ماشین آالت و وسایل ارتباطی و. حمل ونقل می شود.

دستگاه تراش - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

دستگاه تراش (به انگلیسی: Lathe) ماشین ابزاری است، که برای تراشیدن و شکل دهی به . روی دستگاه که به محور اصلی متصل است توسط دو چرخ دنده ساده به میله پیچ بری .. سرعت برش برحسب متر در دقیقه: قطر بر حسب میلی‌متر در عدد پی در تعداد دور . این ماشین برای آموزش و کارهای کوچک استفاده می‌شود اغلب دستگاه انتقال حرکت آن‌ها.

چگونه نمای یک صفحه pdf افقی را در Acrobat Reader عوض کنیم؟

چرخاندن صفحات افقی یک PDF اموزش ترفند کامپیوتری صفحه افقی pdf,pdf wordآموزش کامپیوتر فایل pdf,تبدیل فایل pdf,ایجاد فایل pdf,کامپیوتر.

دو فصلنامه ماشين هاي كشاورزي، - Magiran

دو فصلنامه ماشين هاي كشاورزي . چکيده مشاهده متن [PDF 882KB]. پژوهش حاضر به دنبال روشي ساده و كاربردي به منظور استفاده در شرايط مزرعه اي به صورت . تشخيص دو نوع علف هرز با استفاده از سيستم بينايي ماشين در راستاي استفاده در سم .. اثر سرعت جريان هوا بر فرآيند پيش خنك كاري انار با هواي سرد اجباري در انتقال حرارت ناپايا

چشم انداز جهانی ماشين بسته بندی - ماشین سازی آراکس تبریز

31 ا کتبر 2012 . دستگاه دسته بندی عمودی . چشم انداز جهانی ماشين بسته بندی, PDF · پرینت · پست الکترونیکی . جديد در بازار باشيد و چه نياز به تكنولوژي ساده اي جهت راه اندازي عمليات . خريداران ماشين آلات بسته بندي مي توانند در interpack انتخاب قطعي .. از سيستم هاي نقل و انتقال با 930 ميليون دلار آمريکا كه تقريبا در تمامي.

متن کامل (PDF) - مجله علمی پزوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام

3 سپتامبر 2013 . ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻟﺤﺎظ ﻫﺪف از اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﻧﯿﻤﻪ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺳﺒﺰ ﺑﯿﻮﮔﺎز و ﮐﻮد و در ﻧﻬﺎﯾﺖ .. اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﺎﺿﻢ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽ . دي. اﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ. ﺑﺴﯿﺎر. ﺳﺎده اﺳﺖ و از ﯾﮏ ﻣ. ﺨﺰن ﺷﯿﺸﻪ. اي ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه. ﮐﻪ دو ﺳﺮ آن دو .. ﻣﺤﻮر اﻓﻘﯽ ﻫﻔﺘﻪ و ﻣﺤﻮر ﻋﻤﻮدي ﺣﺠﻢ ﺑﯿﻮﮔﺎز ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ.

برای دریافت فایل PDF کامل این شماره کلیک کنید - دانشگاه فردوسی .

4 سپتامبر 2010 . وﻇﯿﻔﻪ اﻧﺘﻘﺎل. ﻧﺸﺎء ﺑﻪ داﺧﻞ ﺧﺎك را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧـﺪ. در اﯾـﻦ روش ﺑـﻪ. ﻋﻠﺖ ﺣﺮﮐﺖ دوراﻧﯽ ﭼﺮخ اﻧﺒﺮك. ﻫﺎ و ﻣﺤﺪوﯾﺖ .. ﻋﻤﻮدي واﺣﺪ. ﻫﺎي ﮐﺎرﻧﺪه و ﻧﻔﻮذ ﺷﯿﺎرﺑﺎزﮐﻦ را در داﺧﻞ اﻧﻮاع ﺧﺎك. ﻫـﺎ. ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺮد. ﺷﮑﻞ. -2. ﻗﻄﻌﺎت ﺗﺸﮑﯿﻞ .. اﯾﻦ روش ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﯾﮏ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺳـﺎده ﺣﻔـﺮه ﯾـﺎ ﻣﺨـﺎزن ﮐـﻮﭼﮑﯽ ﺑـﻪ ... article.pdf. ... آﻻت. از ﻣﻬـﻢ. ﺗـﺮﯾﻦ اﻫـﺪاف اﺟـﺮاي ﭘـﺎﯾﺶ وﺿـﻌﯿﺖ. ﯽﻣ. ﺑﺎﺷﺪ . اﻧﺪازه. ﺮﯿﮔ. ي. و. ﺗﺤﻠ. ﻞﯿ.

بایگانی‌ها مقالات - آرد ماشین

اهمیت دستگاه آسیاب غلطکی (والس) در کارخانه های آرد . کارآ باشد، برای تنظیم بار، هم سیستم تنظیمات دستگاه باید ساده و ضمنا دستی و هم سیستم . [ دانلود PDF ].

با مهم ترین قطعات خودرو آشنا شوید (قسمت پایانی) - زومیت

12 ا کتبر 2016 . در این مقاله با انواع قطعات خودرو که ممکن است در تعمیرگاه نیاز به تعویض آنها . استارتر خیلی گران قیمت نیست و تعویض آن در اکثر خودروها به سادگی امکان پذیر است. .. شاتون دسته ای است که حرکت پیستون را به میل لنگ انتقال می‌دهد. . شتاب خودرو اقدام به برداشتن کات آف یا همان محدوده ی قرمز دور موتور می‌کنند.

• چینـی بهداشتـی • مـواد اولیــه گزارش جهانی صادرات و واردات چینی بهد

جهانی دستگاه و ماشین آالت برای. صنعت سرامیک ... ساعت خورشیدی و ماریو دی مارتینو . پس از انتقال کارخانه مالکیت جدید، .. توسط تعداد زیادی از مردم به روشی آسان و ساده در نظر گرفته شده اند، .. همچنین تکه هایی از قالب )تکه های سوم و چهارم( که در امتداد محور عمودی .. توان به حجم باال، جمع و جور بودن و پی ریزی های کم هزینه آن ها، این.

: ارت

ﺗﺠﻬﻴﺰات دﻳﺠﻴﺘﺎل و اﻧﺘﻘﺎل دﻳﺘﺎ. ﺑﺎ. ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي .. ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ از آﻒ ﭼﺎﻩ ﻣﻴﺮﻳﺰﻳﻢ هﺮ ﭼﻪ ﻣﺨﻠﻮط ﺣﺎﺻﻞ ﻏﻠﻴﻆ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ آﻴﻔﻴﺖ آﺎر. ﺑﻬﺘﺮ. ﺧﻮاهﺪ. ﺑﻮد . -۴ . ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺴﻲ را ﺑﻄﻮر ﻋﻤﻮدي در ﻣﺮآﺰ ﭼﺎﻩ ﻗﺮار ﻣﻲ دهﻴﻢ. ۶. -. اﻃﺮاف ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺴﻲ . آﺎﺑﻞ ﻣﺴﻲ ﻳﺎ آﺎﺑﻞ ﺑﺮق ﺑﻪ هﻢ وﺻﻞ ﻧﻤﻮدﻩ و ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎﻩ ارت ﺳﻨﺞ ﻣﻘﺎوﻣﺖ زﻣﻴﻦ. اﻳﺠﺎد ﺷﺪﻩ را اﻧﺪازﻩ.

انتقال فن آوري؛ چالش ها، موانع و راه هاي ارتقاي صنعت - ماهنامه علمی .

امکان پذیر اس ت،که این انتقال فناوری به دو صورت عمودی و افقی ... س خت افزار تکنولوژی: شامل تجهیزات و ماشین آالت و وسایل ارتباطی و. حمل ونقل می شود.

مهندسي مكانيك - دانشگاه اصفهان

ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ. 3. 3. -. 1. ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻋﺪد. ي و. ﯿﻣﮑﺎﻧ. ﮏ. ﯿﺳ. ﺎﻻت. 2. و اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت. 1. 80. ﻣﺎﺷﯿﻦ. ﻫﺎي آﺑﯽ. 3. 3 ... ﺩﻱ ﺍﻟﻜﺘﺮﻳـﻚ ﻭ .ﺘﻪﻳﻮﻴﭘﺮﻣﻴﺘ. -٦ ... ﻫﺎﻱ ﺳﺎﺩﻩ . -۶. ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ. ﻧﻮﻳﺴﻲ ﻭ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ ﺣﺮﻭﻑ ﻭ ﺍﻋﺪﺍﺩ. ،. ﺭﺳﻢ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻳﮏ ﺟﺴﻢ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺗﺼﺎﻭﻳﺮ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﺁﻥ ﺑﺎ ﺭﻭﺵ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ... ﭘﻲ ﭼﻨﺪ ﻓﺎﺯﻱ. ،. ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺣﺮﺍﺭﺗﻲ. ،. ﺭﺳﻮﺑﻲ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ. ،. ﺳﺨﺘﻲ ﭘﺬﻳﺮﻱ. ،. ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ ﻭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻓﻠﺰﺍﺕ ﻭ ﺁﻟﻴﺎﮊﻫﺎ .. ﺍﻱ ﻋﻤﻮﺩﻱ ﺭﻭﻱ ﺧﻂ ﻓﺎﻧﻮ ﻭ ﺭﻳﻠﻲ ﺩﺭ ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ. T-S.

عوامل موثر بر اجرای سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه ایستگاه .

بررسی عوامل موثر بر سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه ایستگاه انتقال پایه در شرکت مخابرات استان آذربایجان شرقی بر . نگهداری پیشگیرانه برای حفظ دستگاه قبل از خرابی و از . کار یک بنگاه اقتصادی پی برد. .. خدمات ساده، تعمیرات پیشگیرانه و جایگزینی پیشگیرانه) . دن دی (۲۰۰۲) برای فرآیند معیوبی که نرخ.

مقاله عیب یابی پایه های ماشین آلات دوار به کمک آنالیز ارتعاشات

حجم فایل: ۳۹۰ کلیوبایت (فایل این مقاله در ۹ صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد) . با استفاده از پرداخت اینترنتی بسیار سریع و ساده می توانید اصل این مقاله را . عیب یابی در پایه های یک دستگاه افقی ویک دستگاه عمودی با استفاده از آنالیز . بررسی نقش انتقال حرارت بین فازی در شبیه سازی برداشت نفت به روش احتراق.

سروی survey.pdf - Scribd

سروی survey.pdf . ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻧﺴﺒﯽ در ﺑﺮ ﮔﯿﺮﻧﺪه ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻓﻘﯽ ، ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻋﻤﻮدي وﯾﺎ ﻫﺮدو ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ . ... در اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻓﻘﯽ در روي زﻣﯿﻦ وﺳﯿﻊ ، ﺷﺎﻗﻮل ﺟﻬﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﺮوي زﻣﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده . ﻣﺴﻄﺢ ﺑﺎﺷﺪ Ground is fairly level ﺳﺎﺣﻪ ﺑﺎز ﺑﺎﺷﺪ Area is open ﺟﺰﯾﯿﺎت ﮐﻪ ﭘﺮﮔﺮدد ﺳﺎده و ﮐﻢ ﺑﺎﺷﺪ.

چرخ‌دنده - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

چرخ‌دنده وسیله‌ای است برای انتقال توان دَوَرانی از یک محور به محور دیگر که طی آن، مقدار گشتاور یا سرعت دَوَرانی یا . یک نمونه چرخ‌دندهٔ ساده بکار رفته در ماشین‌آلات کشاورزی. . این نوع چرخ دنده عمدتاً جهت انتقال محور دوران از حالت محور عمودی به محور افقی ویا بالعکس استفاده می‌شود؛ و در . ایجاد کتاب · دریافت به‌صورت PDF · نسخهٔ قابل چاپ.

ﺍﺻﻮﻝ ﮔﻮﺩﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﮔﻮﺩ

ﻣﺴﻴﺮ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎﻱ ﻓﺎﺿﻼﺏ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ ﭼﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﭘﺮ ﺷﺪﻩ ﻣﺴﺪﻭﺩ ﻭ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺟﺪﻳﺪ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻓﺎﺿﻼﺏ ﺍﺟﺮﺍ ﻭ ﻓﺎﺿﻼﺏ ﺑﻪ. ﭼﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮﺩ . ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻭ ﮔﻮﺩﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻣﻬﻨﺪﺱ ﻧﺎﻇﺮ ﻳﺎ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻧﻈﺎﺭﺕ ، ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﺮﻱ ﺫﻳﺼﻼﺡ . ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺳﺎﺯﻩ ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺩﻳﻮﺍﺭﻩ ﮔﻮﺩﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺪﺕ ﺯﻣﺎﻥ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺭ ﻫﺎ ﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﺳﺮﻋﺖ ﭘﻲ ﺩﺭﭘﻲ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﻧﺠﺎﻡ ... ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺵ ﺳﺎﺩﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺟﺪﺍﺭﻩ ﻫﺎﻱ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﮔﻮﺩﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﺑﺮﺍﻱ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻜﺎﻥ.

بررسی تجربی انتقال عمودی مقادیر متفاوت سالمونال انتریتیدیس در .

21 جولای 2015 . تلقیح و چگونگی انتقال عمودی باکتری در جوجه های هچ شده تا روز 28 دوره پرورش بررسی شد. . بافت های مختلف دو گروه مورد مطالعه از آزمایش مولتی پلکس پی سی آر استفاده شد. . اپی تلیومی دستگاه گوارش به ویژه سلول های اپی تلیومی.

ماشین آلات انتقال عمودی ساده پی دی اف,

ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ و راﻫﺴﺎزي - دانشگاه بین المللی امام خمینی

6 ژانويه 2016 . ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﺎﮐﯽ. (. 1. ) ﻟﻮدر. از. ﺳﯿﺴﺘﻢ. ﻫﯿﺪروﻟﯿﮏ. اﯾﻦ. ﻣﺎﺷﯿﻦ. ﺑﺮاي. اﻧﺘﻘﺎل. ﻧﯿﺮو. از . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ. ﺑﺎ. اﺳﺘﻔﺎده. از. ﺷﯿﺮﻫﺎي. ﻓﺸﺎر،. ﺧﻄﺎﯾﺎﺑﯽ. ﺳﯿﺴﺘﻢ. ﻫﺎي. ﻫﯿﺪروﻟﯿﮏ. و. اﻋﻀﺎي. آن. ﺳﺎده.

پانل بر افقی اتوماتیک شرکت scm ایتالیا مدل Sigma - آپارات

8 مارس 2015 . گروه صنعتی نهال ماشین آریا راه حلی ایده آل جهت بکارگیری در کارگاه ها و کارخانجات تولید کننده مصنوعات چوبی است.این دستگاه با بهره گیری از.

اﺣﯿﺎي ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻓﻮﻻد ﺑﻪ روش

15 مه 2017 . ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﺳﺎزه ﻫﺎي اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻮار ﻧﻘﺎﻟﻪ ﻫﺎ، ﺑﺮج ﻫﺎي اﻧﺘﻘﺎل، ﻣﺨﺎزن و ﺳﯿﻠﻮﻫﺎي. ذﺧﯿﺮه ﻣﻮاد. ، ﻓﯿﺪر ... دي اﮐﺴﯿﺪ. ﮔﻮﮔﺮد. (2. OS. ) اﺳﺖ. ﺑﺮاي ﻣﺘﻌﺎدل. ﮐﺮدن اﯾﻦ ﮔﺎز. ،. ﮔﺎز ﺗﻐﺬﯾﻪ را از درون واﺣﺪي ﺑﻨﺎم واﺣﺪ ﺳﻮﻟﻔﻮرزداﯾﯽ ( .. آراﯾﻪ ﻫﺎي ﭘﺮه اي ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻓﻘﯽ ﯾﺎ ﻋﻤﻮدي ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ. .. ﻏﺒﺎرﮔﯿﺮ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓ ... ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزي ﺳﺎده اي از ﻧﺤﻮه ﺣﺮﮐﺖ ﺳﯿﺎل در ﮐﻤﭙﺮﺳﻮر ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺤﻮري.

ماشین آلات انتقال عمودی ساده پی دی اف,

فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال ۱۳۸۵

ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ. ﺗﺠﻬﯿﺰﺍﺕ. ﻣﻮﺭﺩ ﻧﯿﺎﺯ ﺑﺮﺍی. ﺗﻬﯿﻪ. ﻣﺼﺎﻟﺢ. ﺳﻨﮕﯽ. ﺯﯾﺮ ﺍﺳﺎﺱ. ، ﺍﺳﺎﺱ. و ﺁﺳﻔﺎﻟﺖ. و ﺗﺠﻬﯿﺰﺍﺕ. ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪ .. ﺑﺎﺯﺭﺳﯽ. ﮐﺎﻣﻞ. ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻌﺪﺍً ﻣﯿﺴﺮ ﻧﯿﺴﺖ. ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﯽ. ﮐﻨﯽ. ﻫﺎ و ﻧﺼﺐ. ﻣﯿﻠﮕﺮﺩ، ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ. ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻧﻘﺸﻪ. ﻫﺎی .. ﻣﺤﺪوﺩﯾﺖ. ﺷﻌﺎﻉ. ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ. ﻣﺎﺷﯿﻦ. ، و ﺻﻌﻮﺑﺖ. ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ. ﻣﻮﺍﺩ ﺣﺎﺻﻞ. ﺍﺯ ﺧﺎﮐﺒﺮﺩﺍﺭی. ﺑﻪ. ﺧﺎﺭﺝ. ﮔﻮﺩ، ﺍﺿﺎﻓﻪ. ﺑﻬﺎی .. ﺩی . ﺍﻑ. (. MDF. ) ﺭﻧﮕﯽ ﺑﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ. 16. ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ. ﮔﺎﻩ. ﻫﺎی ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺳﻄﻮﺡ ﻃﺒﻘﺎﺕ و.

[PDF]1 ﻛﺎرﮔﺎه ﻋﻤﻮﻣﻲ

4 ژانويه 2017 . ﺗﺮاﺷﻜﺎري. ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺗﺮاﺷﻜﺎري. اﻧﻮاع. ﻫﺎ ﻣﺎﺷﻴﻦ. ي ﺗﺮاش. ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺗﺮاش ﻣﺮﻏﻚ. دار . ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻓﺮز ﻋﻤﻮدي . ﻫﺎ ﺮهﻴ. ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از. : ﻴﮔ. 1. ﺮه آﻫﻨﮕﺮ. ي. ﺳﺎده. ﮔﻴﺮه . 2. ﻣﺮﻛﺐ. ﻴﮔ. 3. ﺮه ﺻﻨﻌﺘ. )يﻣﻮاز(ﻲ .. دﺳﺘﮕﺎه اﻧﺘﻘﺎل . دﻫﺪ ﻣﻲ. ﻳﻋﻠﺖ ا. ﻨﻜﻪ ﺟﻌﺒﻪ دﻧﺪه ﭘ. يﺸﺮوﻴـ. ﺣﺮﻛـﺖ ﺧـﻮد را از. ﻴﻣ. ﻠﻪ ﻛﺎر ﻣ.

ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي اﻧﺘﻘﺎل ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻟﮕﻮﻫﺎي ا - مجله تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری

ﮔﺮﭼـﻪ. ﺧﺮﯾـﺪ. و. واردات. ﻣﺎﺷـﯿﻦ. آﻻت. و. ﺗﺠﻬﯿﺰات. ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮏ. ﺧﺎرﺟﯽ. ﻣﻮﺛﺮ. اﺳﺖ. اﻣـﺎ. ﻻزم. اﺳـﺖ. ﺗﻮﺟـﻪ. داﺷـﺘﻪ . ﻋﻤﻮدي. و. اﻧﺘﻘﺎل. اﻓﻘـﯽ. در. اﻧﺘﻘـﺎل. ﻋﻤـﻮدي. ﺎﯾـ. اﻧﺘﻘـﺎل. ﺗﺤﻘﯿﻖ. و. ﺗﻮﺳﻌﻪ،. اﻃﻼﻋﺎت. ﻓﻨﯽ. و. ﯾﺎﻓﺘﻪ. ﻫﺎي ... ﭘﯽ. ﺑﺮدﯾﻢ. و. دﯾﺪﯾﻢ. ﮐﻪ. ﻓﻨﺎوري. داراي. ﭼﻬﺎر. ﺑﺨﺶ. ﻓﻨـﺎوري. اﻓـﺰار،. اﻧﺴـﺎن. اﻓـﺰار،. اﻃﻼﻋﺎت. اﻓﺰار ... ﮐﺸﻮرﻫﺎي. در. ﺣﺎل. ﺗﻮﺳﻌﻪ. ﺑﻪ. اﯾﻦ. ﻣﻌﺎﻣﻼت. روي. ﺑﯿﺎورﻧﺪ . ﻣﻌﺎﻣﻼت. ﺗﻬﺎﺗﺮي. ﺳﺎده،. ﺧﺮﯾﺪ. ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ،. ﺑﯿﻊ.