آسیاب از راه دور محل سکونت مقیاس,

کابوس زندگی زیر دکل برق!/در ملک آباد؛ مرگ از آسمان به زمین می آید

22 ا کتبر 2017 . مثل خانه هایی که در محله جوانمرد قصاب به محل برو و بیای معتادان و کارتنخواب ها .. یک مهمانی که بخواهد وارد این محله شود مجبور است چندین بار محله را دور بزند تا شاید یک راه ورود به محله را پیدا کند..» . قبلا از داخل مغازه به حیاط آسیاب راه داشت. .. را در پایتخت ندارد/ رد پای سردار آزمون در ماجرای 20 بیلبورد تبلیغاتی.

آسیاب از راه دور محل سکونت مقیاس,

اﺳﻼﻣﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻨﻈﺮ از ﻣﻨﻔﯽ ﺧﺎرﺟﯽ آﺛﺎر ﺑﺎ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻧﺤﻮه - مطالعات اقتصاد اسلامی

19 ا کتبر 2009 . راه. ﮐﺎرﻫـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ. ﻋﻠـﻢ. اﻗﺘﺼﺎد در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اﺛﺮات ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﻮده و ﻣﺸﮑﻼت و ﻣﺰﯾﺖ. ﻫﺎي آن ﻣـﯽ. ﺗﻮاﻧـﺪ ... ﺳﻄﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ آﺳﯿﺎﺑﯽ ﻣﯽ. ﺷﻮد ﮐﻪ. از آبِ رود اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ . ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﻀﯿﻪ ﺳﻤﺮه ﺑﻦ ﺟﻨﺪب ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮداﺷـﺘﯽ دور از اﻧﺘﻈـﺎر اﺳـﺖ ﭼـﻪ آﻧﮑـﻪ ﻓـﺮد. اﻧﺼﺎري. ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻧﺰد .. ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم زﮐﺎت ﺣﯿﻮاﻧﺎت در ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﺎﯾﺪ آن. ﻫﺎ را ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ .. ﺣﺘﯽ در ﻣﻘﯿﺎس ﺑﺰرﮔﺘﺮ در. ﺑﯿﻦ دوﻟﺖ.

فرهنگي و پژوهشي محوطة تاريخی تخت سليمان 3

از اواسط دورة اشكاني آتشكدة بزرگي در اين محل برپا شد كه در دورة ساساني ساختمان هايي. چون چهارتاقي، آتشكدة .. سكونت گاه قلعه مانند داده اند كه اين سكونت نيز دوام زيادي.

آسیاب از راه دور محل سکونت مقیاس,

3 ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﭘﺮوژه اﺣﺪاث ﺳﺪ ﮐﺎ - سامانه مدیریت نشریات .

ﻧﻘﻞ ﻣﮑﺎن ﺷﺪه از ﻣﺤﻞ ﺧﻮد، ﺟﻮاﻣﻊ . در ﯾﮏ ﻣﮑﺎن، از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ راه .. اﻗﺘﺼﺎدي، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺤﺚ ﺟ. ﺎﺑﻪ. ﺟﺎﯾﯽ ﺳﮑﻮﻧﺖ. ﮔﺎه. ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭘﺸﺖ ﻣﺨﺰن. ﺳﺪ ﻗﺮار ﻣﯽ ... ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﻘﯿﺎس .. ﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻧﻮاﺣﯽ دور اﻓﺘﺎده را اﻣﮑﺎن. ﭘﺬﯾﺮ .. اﻣﺎﻣﺰاده ﺷﻬﭙﯿﺮ، ﭘﺲ ﻗﻠﻌﻪ، ﭘﺸﺖ آﺳﯿﺎب ﺷﯿﻮﻧﺪ، ﮔﻮد ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ، ﺷﻮﺷﺘﺮي، ﺑﻨﻪ ﺑﻠﻮط، زراس،.

شهرستان ها | مرکز خدمات سرمایه گذاری استان مرکزی

همچنین راه آهن در حال احداث کرمانشاه - اراک نیز از این شهرستان عبور می‌کند، که تا به حال . در گذشته‌ای نچندان دور یک رود خانه به نام قره چای از میان این شهر عبور می‌کرده که به ... به این سرزمین حکومت می‌کردند، اما این سرزمین همچنان محل سکونت قوم ماد باقی ماند. ... اتفاق افتاده‌است و بزرگی آن در مقیاس امواج سطحی ۵٫۹ریشتر تعیین شده‌است.

ن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﺸﺘﯿﺒﺎ - انجمن طراحان شهری ایران

ﻣﻘﯿﺎس. ﻫﺎی. ﻣﺤﻠﯽ. و. راﻫﺒﺮدی. ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻬﺮی، ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺷﮑﻞ ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﻓﺮم ﮐﺎﻟﺒﺪی ﺷﻬﺮ اﺳﺖ و . اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد ﻧﻘﺶ دور ﻫﺮﻣﻨﻮﺗﯿﮑﯽ در ﻓﻬﻢ ﻣﻌﻨﺎی ﭘﺪﯾﺪه. ﻫﺎ ر. -. ک. ﺑﻪ .. ﻟﯿﮑﻦ ﻣﺴﺘﻤﺮ در ﺳﻄﺢ ﻣﺤﻼت دﻧﺒﺎل. ﻣﯽ. ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .. راه. ﻫﺎ، ﻣﯿﺎدﯾﻦ، ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ. ﻫﺎ، ﻣﺮاﮐﺰ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ. ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ، ﭘﺎرک. ﻫﺎ و دﯾﮕﺮ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺷﻬﺮی. اﺳﺖ ... دﻫﺎﻧﻪ ﻏﻼﻣﺎن، ﮐﻮه ﺧﻮاﺟﻪ و آﺳﯿﺎب ﺑﺎدی. و .. اﯾﻦ ﻫﻤﻪ در ﮐﻨﺎر آراﻣﺶ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺷﻬﺮی و ﻏﻨﺎی ﻋﺮﺻﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ.

مشاهده مقاله | مشکلات و چالش‌های موجود در آلیاژسازی مکانیکی

مهم‌ترین مزیت این روش قابلیت تولید پودر در مقیاس صنعتی است. اما علی‌رغم مزایا و . سپس پودر بدست آمده را دور ریخته و آسیاکاری از ابتدا شروع شود. با تکرار این.

آزمایشگاه دنا

آزمایشگاه پاتوبیولوژی دنا ، نیلوفر سابق.

دانلود - سازمان برنامه و بودجه

ﮔﺮوه ﻣﺮﺟﻊ آن ﮔﺮوﻫﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ آن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﻴﻜﻨﺪ و ﻗﺎﻟﺐ و ﻣﻘﻴﺎس ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺧﻮد را در رﻓﺘﺎر .. ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ و ارﺗﺒﺎﻃﻲ در ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﭘﺰﺷﻜﻲ از راه دور اﺳﺘﺎن ﻛﺮدﺳﺘﺎن .. ﺑﻠﻮك ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﻠﻴﺖ ﻳﺎ ﺣﺒﻪ ﻫﺎي ﺧﻮراﻛﻲ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي زﻳﺎد آﺳﻴﺎب ﻛﺮدن و ﭘﺮت و رﻳﺨﺖ و ﭘﺎش و ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻧﺎﺷﺐ .. ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ دوره ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ، ﭘﺎﻳﻪ ، ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺤﻞ ﺳﻜﻮﻧﺖ 2 – ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ.

آسیاب از راه دور محل سکونت مقیاس,

ﻃﺮح ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻣﮑﺎن ﺳﻨﺠﯽ ﻣﺎﯾﻌﺎت ﺷﻮﯾﻨﺪ - سازمان صنایع کوچک

ﺑﺮرﺳﯽ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري و روﻧﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ از آﻏﺎز ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮم ﺗـﺎﮐﻨﻮن و ﻣﺤـﻞ واﺣـﺪ ﻫـﺎ و. ﺗﻌﺪاد. آﻧﻬﺎ و ﺳﻄﺢ . ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﺎﻣﯿﻦ آب، ﺑﺮق، ﺳﻮﺧﺖ، اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ و ارﺗﺒﺎﻃﯽ. راه(. -. راه آﻫﻦ. -. ﻓﺮودﮔﺎه. -. ﺑﻨﺪر .) .. و روﺷﻬﺎي آزﻣﻮن ﺻﺎﺑﻮن. 22. 3 .. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮزﯾﻊ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﻣﻮاد اﻓـﺰوده ﺷﺪه و اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺑﯿﺸﺘﺮ، ﺻﺎﺑﻮن ﺑﯿﻦ ﭼﻨﺪ ﻏﻠﻄﮏ. (mill). ﻋﺒﻮر. ﻣﯽ. ﮐﻨﺪ .. در ﯾﮏ ﺗﺎﻧﮏ ﻫﻤﺰن دار ﺑﺎ دور آﻫﺴﺘﻪ اﻧﺠﺎم. ﻣﯽ. ﺷﻮد.

Distributed Generation - ResearchGate

scale production units, have led to increased use of distributed generation units (DGs). .. راه. اﻧﺪازي. اﺳﺖ و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات اﻧﺘﻘﺎل از ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺗﺎ. ﻣﺼﺮف. ﮐﻨﻨﺪه. ﻧﺪارد و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ . ﻣﺤﻞ. ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎد ﮐﺎﻓﯽ و داﺋﻤﯽ در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل ﺳﺎل ﻧﺼﺐ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﻪ. ﻃﻮري. ﮐﻪ. ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎد در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮاي ﺑﻪ .. دور. ﻣﺤﻮر. اﻓﻘﯽ. ﯾﺎو. ﻋﻤﻮدي دوران ﮐﻨﺪ . ﺗﻮرﺑﯿﻦ ﺑﺎدي ﺑﺎ ﻣﺤﻮر اﻓﻘﯽ. ﺑﻪ دﻟﯿﻞ. راﻧﺪﻣﺎن. ﺑﺎﻻﺗﺮ. ﯿﺑ. ﺸﺘﺮ.

Free Full Text ( Final Version, 693kb )

است؛ با عنایت به وجود این شواهد می توان دریافت که تعمیم قابل قیاس. مقوالت سرمایه .. حق ویژه ی سرمایه که ویژگی ذاتی سرمایه داری است را از محل بحث. خارج می کند و یا .. است از تعامل عامالن بسیار گوناگون که به نحو متقابل از راه دور بر هم تأثیر. می گذارند، که .. Nussbaum, M. (2005) 'Mill Between Aristotle and Bentham' in: Bruni,.

ﻫﺎي ﻓﺮﺳﻮده ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردي ﻣﺤﻠﻪ ﻫﺎي اﺣﻴﺎء و ﻧﻮﺳﺎزي ﺑﺎﻓﺖ ﺗ

اي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ راه ﮔﺸﺎي ﺑﺴـﻴﺎري از ﻣﺸـﻜﻼت ﺑـﻪ وﺟـﻮد آﻣـﺪ . ﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺤﻞ اﻣﻜـﺎن ﭘـﺬﻳﺮ ﻧﻴﺴـﺖ؛. ﺑـﺪون .. ﺑﺎﻋﺚ ﻋﺪم رﻏﺒﺖ ﻣﺮدم ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺳـﻜﻮﻧﺖ در .. ﻣﻮﺟـﺐ دور ﺷـﺪن ﻓﺮﻫﻨـﮓ . آﺳﻴﺎب. ،. ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ. ﻫﺎي ﺷﺎل ﺑﺎﻓﻲ و ﺣﺘﻲ ﺧﺎﻧﻪ. ﻫﺎي ﺗـﺎرﻳﺨﻲ و . . . ﺣﺘﻲ ﮔﺎه روان ﺑﺨﺸﻲ در ﻧﻘﺎط ﺑﺤﺮاﻧـﻲ ﺑـﺎ ﺗﻌـﺮﻳﺾ و . و آزﻣـﻮن. ﺗﻲ ﺗﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ اي ﺑـﺎ ﻳـﻚ ﻃـﺮح ﺗﻮﺻـﻴﻔﻲ و ﺑـﺎ روش. ﭘﻴﻤﺎﻳﺸﻲ. اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ . 2 Logistic.

تدوین استانداردهای اعتباربخشی آموزش پرستاری در ایران - مجله سلامت و .

دوره هاي آموزشي یادگيري از راه دور. ) Distance Learning ... استفاده در اين پژوهش مقياس مختصر. وضعيت روانی. 2 .. مراجعه. داشتند. سپس اطالعات. مربوط. به. کل واحدها. از نظر سن، جنس، محل. سكونت. علل صدم. ات و حوادث .. Jose G Mill. Effect of high salt.

ترور و شکنجه و ازارالکترونیکی و الکترومغناطیسی - alipouratom2

از راه دور را برای بسیاری از انسانهای اندیشمند ایجاد کند که متاسفانه امکان ثبت وجود این اموج .. فرد بیمار و خالی شدن محل سکونت ایشان حتی بسیاری از مواد غذایی و داروهای ایشان را الوده یا تعویض میکنند؟ .. دانشمندان گروه کیتون مشهد و مهندس علی پور اب ریختن به اسیاب دشمن است و اب در هاون کوفتن . ابعاد چیپست در مقیاس دانه برنج.

سفر به سرزمین دوچرخه ها (سفرنامه هلند), آمستردام, هلند | لست سکند

5 دسامبر 2017 . ما بدنبال یک سفر اقتصادی بودیم و یکی از راه های کم کردن هزینه ها پیش خرید کردن هتل ها و ... از بلیت فروشی ایستگاه دو عدد بلیت قطار به مقصد دلفت، شهر محل سکونت برادرم به قیمت نفری 4 یورو گرفتیم. . در گذشته در هر آسیاب آسیاب بان ها بهمراه خانواده زندگی میکردند. ... سفرنامه جامع اروپا ( دور اروپا در 33 روز).

ضوابط و مقررات ساخت و ساز در حریم روستایی و روستاها - حقوق ساخت

20 آگوست 2017 . ضمناً محل احداث تأسیسات باید خارج از حریم روستا باشد . .. استفاده از طبقه همکف برای نگهداری دام و طبقه اول بعنوان محل سکونت انسان موجب . راه پله در صورت رعایت حداقل ابعاد استاندارد (۰۴/۵=۱۰/۲ ×۴/۲) جزو زیربنا محسوب نمی گردد. ... درمانی)، محل بازی کودکان، فروشگاه تعاونی، آسیاب، کفاشی، پست برق و گاز، محل.

آسیاب از راه دور محل سکونت مقیاس,

ضوابط و مقررات ساخت و ساز در حریم روستایی و روستاها - حقوق ساخت

20 آگوست 2017 . ضمناً محل احداث تأسیسات باید خارج از حریم روستا باشد . .. استفاده از طبقه همکف برای نگهداری دام و طبقه اول بعنوان محل سکونت انسان موجب . راه پله در صورت رعایت حداقل ابعاد استاندارد (۰۴/۵=۱۰/۲ ×۴/۲) جزو زیربنا محسوب نمی گردد. ... درمانی)، محل بازی کودکان، فروشگاه تعاونی، آسیاب، کفاشی، پست برق و گاز، محل.

اصل مقاله (1887 K) - پژوهش های باستان شناسی ایران

"عنوان" شامل موضوع مقاله، نام و نام خانوادگي نویسنده و مرتبه علمي و دانشگاه محل تدریس و . مقاله هـاي علمي-پژوهشـي را به عنـوان سـردبیر نشـریه هـم راه بـا درخواسـت کتبـی نویسـنده و یـا .. مقیــاس وســیع در گوشــه و کنــار ســرزمین ایــران همــواره مــورد تأییــد بــوده اســت. علــت .. ایالـت نیشـابور و وابسـته بـدان بـوده اسـت، از نظـر دور نمانـد.

کلیات پایان نامه - Aquatic Commons

4 ژانويه 2016 . 37. فصل دوم :مواد و. روش ها. -2. -1. محل اجرای پروژه .. پاهای راه روی ميگوی ببری سبز در مرحله آغاز پست الرو .. متر در ژاپن و تایوان برای کشت جلبک در مقیاس بزرگ استفاده میشود. این .. یده شده پخش می کنند و در محلی دور از گرد و غبار .. پودر اسپیرولینای تولید شده در فازهای قبلی این پروژه که آسیاب و از الک. 20.

Full Text - دانشگاه فردوسی مشهد

گرفته بود و مظاهر به شکل جدید آن کمتر در بافت و خانه های روستایی راه یافته . اسایش، مسکن را به فضای زیستی و کارگاه کوچک تولیدی در خدمت خانواده و در مقیاس کلان تر در . مساجد، کاروانسراها، حمام ها، قلعه های قدیمی، برج و بارو، آسیاب های آبی، حوض ... مسکن روستایی برخلاف مساكن شهری صرفا محل سکونت و استراحت افراد نیست،.

Free Full Text ( Final Version, 693kb )

است؛ با عنایت به وجود این شواهد می توان دریافت که تعمیم قابل قیاس. مقوالت سرمایه .. حق ویژه ی سرمایه که ویژگی ذاتی سرمایه داری است را از محل بحث. خارج می کند و یا .. است از تعامل عامالن بسیار گوناگون که به نحو متقابل از راه دور بر هم تأثیر. می گذارند، که .. Nussbaum, M. (2005) 'Mill Between Aristotle and Bentham' in: Bruni,.

چينـي بهداشتـي - Ceramic World Web

فعالیت های تبلیغاتی برای تکنارجیال به طور گسترده و از راه های. زیادی انجام شده اند و با ... صرفه به مقیاس و بهبود بهره وری و. ارتقاء راندمان انرژی ... اسپانیا، ایاالت متحده آمریکا، آلمان، روسیه، آفریقا، آسیا و خاور دور است. هدف ما برای 10 سال .. به این ترتیب، نصب کننده ها در محل پروژه قادر بودند تا فضای داخلی را. . مانند یک پازل.

آسیاب از راه دور محل سکونت مقیاس,

کابوس زندگی زیر دکل برق!/در ملک آباد؛ مرگ از آسمان به زمین می آید

22 ا کتبر 2017 . مثل خانه هایی که در محله جوانمرد قصاب به محل برو و بیای معتادان و کارتنخواب ها .. یک مهمانی که بخواهد وارد این محله شود مجبور است چندین بار محله را دور بزند تا شاید یک راه ورود به محله را پیدا کند..» . قبلا از داخل مغازه به حیاط آسیاب راه داشت. .. را در پایتخت ندارد/ رد پای سردار آزمون در ماجرای 20 بیلبورد تبلیغاتی.

چالش هاي موجود بر سر راه توسعه فناوري گیاهان دارویي و داروهاي گیاهي

دانایــي کــه بــه دنبالــه اش از ثــروت نیــز دور مي کنــد. اکنــون کــه در دولــت تدبیــر .. یا تا حدودی آن را می سوزاند وسپس توسط آسیاب عمل جداسازی پوست از گوار. صورت می گیرد. .. 4 روز بعـد شـیرابه اي کـه از محـل بـرش ترشـح شـده اسـت را. برداشـت مي کنیـم و .. اغلب گیاهان مخدر سمي هستند ولي وقتي در مقیاس کم مصرف. مي شوند سمي.

آسیاب از راه دور محل سکونت مقیاس,

Journal Archive - Articles - مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران

ویژگی های روانسنجی مقیاس باورهای غیرمنطقی سلامتی در دانشجویان علوم پزشکی گیلان ... تصفیه شیرابه محل دفن پسماند با استفاده از فرآیندهای ترکیبی انعقاد .. the Performance of Anaerobic Process in Treatment of Pulp and Paper Mill Effluents ... مطالعه تطبیقی ارائه خدمات سلامت روان از راه دور به نظامیان در کشورهای منتخب.

آن آفت سیاسی / فریبرز رئیس‌دانا – نقد اقتصاد سیاسی

27 آوريل 2013 . این که همه دور هم جمع شوند و بفهند که همه چیز درست است و این که مردم از رهبری واحدی تبعیت می‌کنند. . توده‌های مردم جهان پس از اعمال سیاست‌های تعدیل ساختاری، از راه فشار و .. این همان کاری است که در مقیاس‌های بزرگ‌تر و پیچیده‌تر از کار این .. و در عین حال محل سکونت اقشار مختلف و بخشی هم متعلق به انواع فاحشه‌خانه‌ها بود.