كنترل مجله - مجله کنترل - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

های موازی کابلی: سینماتیک، دینامیک و کنترل. حميد رضا تقی راد ، آزاده .. هوا در اتومبیل، از. ترکیب یک سلول پتانسیومتریک و یک سلول آمپرمتریک استفاده شده.

1) زیست شناسی و آزمایشگاه - konkur - کنکور

مولکول هایی که از تعدادی مولکول کوچک حاصل می شوند. ✍. اغلب مولکول های زیستی .. سلول. های مغزی و گلبول های قرمز فقط از گلوکز برای تولید انرژی استفاده می کنند.

سلول های کوچک شناور دنور,

داﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر ( داﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم ﻛﺸﺎورزي ) و ﻛﺸﺖ ﺑﺎﻓﺖ ﮔﻴ

ﻛﺸﺖ ﺷﻨﺎور. ﭼﻨـ (). ﺪ ﻟﻴﺘـﺮي. ) ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﺮاورده. ﻫﺎي ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺗﺎﻟﻚ و ﻧﺎﻳﻜﻞ. اﺳﺘﺒﺎ ( .)1958 ... ﺷـﻴﺮة. واﻛﻮﺋـﻮﻟﻲ. ﭘـﺮ ﻛـﺮده . اﺳـﺖ. واﻛﻮﺋﻮﻟﻬـﺎي. ﺟﻮان ﻫﺎي ﻳﺎﺧﺘﻪ. ﻛﻮﭼﻚ. اﻧﺪ و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻓﻀﺎي. ﺳﻠﻮل درون.

ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎﻱ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺳﺎﺯﻩ - ICOPMAS

23 ژوئن 2013 . ﻣﻮﺿﻮع. : دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻃﺮاﺣﻲ. ﺳﺎزه. ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ. ﺑﺨﺶ ﻫﺸﺘﻢ. -. ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﭘﻬﻠﻮﮔﻴﺮي. (. ﻣﻬﺎر. ) ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺎده. ) 23( .. ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺕ ﭘﻬﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺷﻨﺎﻭﺭ ﻛﻮﭼﻚ .. ﺑﺨﺶ ﻣﺪﻓﻮﻥ ﺳﻠﻮﻝ ﻛﻮﭼﻚ ﺍﺳﺖ .. ﺪﻧﻭﺭ. ﻱﺭﺎﻬﻣ ﻪﻳﻮﺑ ﻲﺣﺍﺮﻃ. ﻞﻜﺷ. 8. -. 86. -. ﺷ. ﻞﻜ. ﻲﻣﻮﻤﻋ. ﻱﺭﺎﻬﻣ ﻪﻳﻮﺑ. 5(. ﻪﻳﻮﺑ ﻲﺣﺍﺮﻃ ﺭﺩ. ﻱﺭﺎﻬﻣ.

جدول دنور ظرفیت آسیاب - سنگ شکن

انواع آسیاب خانگی، عطاری، کارگاهی و صنعتی در ظرفیت های مختلف از یک . آسیاب روغن ذرت بمبئی قیمتخرید آسیاب توپ کوچک جدول ظرفیت آسیاب توپ در . چت زنده.

نمایه موضوعی مقاله ها - پایگاه مجلات تخصصی نور - نورمگز

مجله: نمایه - اسفند 1380 - شماره 120 ; ; نمایه موضوعی مقاله ها.

راهنماي‌ تهيه ‌مقاله برای کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران

1 فوریه 2018 . محيط مهندسی شده برای انتقال نور با ضریب شکست. موثر. معادل. در ساختار .. سلول. های خورشیدی ددون انتقال ده ده حفره ددست. آ. مده و گزارش گردیده است. لید واژه .. نقطه ای برای ایجاد تشدیدگر، دارای ابعادی بسيار کوچک. 8). 8× .. ون آب مقطر. شناور می. شو. ند. پس از. خروج از. دستگاه اولتراسونيک با. آب فوق خالص.

راهنماي‌ تهيه ‌مقاله برای کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران

1 فوریه 2018 . محيط مهندسی شده برای انتقال نور با ضریب شکست. موثر. معادل. در ساختار .. سلول. های خورشیدی ددون انتقال ده ده حفره ددست. آ. مده و گزارش گردیده است. لید واژه .. نقطه ای برای ایجاد تشدیدگر، دارای ابعادی بسيار کوچک. 8). 8× .. ون آب مقطر. شناور می. شو. ند. پس از. خروج از. دستگاه اولتراسونيک با. آب فوق خالص.

سلول های کوچک شناور دنور,

ﭼﻜﻴﺪه ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي واژه

3 دسامبر 2011 . ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي. ﺧﺎك ﻏﻴﺮاﺷﺒﺎع، ﺗﻐﻴﻴﺮﺣﺠﻢ، ﺳﻠﻮل. دوﮔﺎﻧﻪ. ، ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن. ،. ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻣﺸﺨﺼﻪ. ي. رﻃﻮﺑﺘﻲ ﺧﺎك،. ﺑﺎرﮔﺬاري ... ﮔﻮي ﺷﻨﺎور در ﺳﻠﻮل داﺧﻠﻲ وﺟﻮ. د داﺷﺖ، اﻳﻦ. دﺳﺘﮕﺎه. ﭼﻨﺪان ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل.

ﮔﺬار در ﻃﺮاﺣﯽ ﺗﻮرﺑﯿﻦ ﺑﺎدي روﺗﻮر ﻣﻌﻠﻖ ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫ - فصلنامه تحقیقات .

10 فوریه 2013 . absorption process and energy of absorption in a photovoltaic cell. Keywords: . ﻫﺎي ﺑﺎدي ﺷﻨﺎور ﻧﻮﻋﯽ روﺗﻮر ﻧﺴﻞ آﯾﻨﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ارﺗﻔﺎع. ﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺒﮏ ﺑﻮده و ﺑﻪ.

ﭼﻜﻴﺪه ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي واژه

3 دسامبر 2011 . ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي. ﺧﺎك ﻏﻴﺮاﺷﺒﺎع، ﺗﻐﻴﻴﺮﺣﺠﻢ، ﺳﻠﻮل. دوﮔﺎﻧﻪ. ، ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن. ،. ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻣﺸﺨﺼﻪ. ي. رﻃﻮﺑﺘﻲ ﺧﺎك،. ﺑﺎرﮔﺬاري ... ﮔﻮي ﺷﻨﺎور در ﺳﻠﻮل داﺧﻠﻲ وﺟﻮ. د داﺷﺖ، اﻳﻦ. دﺳﺘﮕﺎه. ﭼﻨﺪان ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل.

Proceedings of - IPM

M. Giannouli, G, Leftheriotis, Solar Energy Materials & Solar Cell 95 (2011) 1932-1939. [2].D.S. Dalavi, M.J. ... ﺖ ﻛﻮﭼﻚ و m. ﺗ. ﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ. : ن. ﻫﺎي اﺻﻠﻲ و ﻛﻤ. و اﻳﻦ ﺗﺒﺪﻳﻼت. آ. وردﻳﻢ و ﺗﻘﺎرن. ﮔﺮﻓﺘﻴﻢ و ﻳﻚ ﺟ. ﺖ آوردﻳﻢ . ﺑﻪ ﻋﻠ .. ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ ﺍﺗﻢ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺗﻲ ﺑﺮ ﺩﻳﮕﺮ ﭘﺮﺗﻮﻫﺎﻱ ﻧﻮﺭ ﺗﻮﺧﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻏﻴﺮﭘﺮﺍﺷﻲ. ﺷﺎﻥ ﻭﺍﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ .. ﺯﻣﺎﻥ ﻣﻴﻨﻜﻮﻓﺴﻜﻲ ﭘﻨﺞ ﺑﻌﺪﻱ ﺷﻨﺎﻭﺭ ﺍﺳﺖ، ﺗﺼﻮﺭ ﻛﺮﺩ. (:. ﺷﻜﻞ. )1.

اصل مقاله

2 ژانويه 2012 . ﻳﻜﻲ از ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﻲ ﻫﺎي ﻫﻤﺮاه زﻏﺎﻟﺴﻨﮓ، ﮔﻮﮔﺮد اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ دو ﺻﻮرت آﻟﻲ و ﻣﻌﺪﻧﻲ وﺟﻮد دارد . آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻓﻠﻮﺗﺎﺳﻴﻮن در ﺳﻠﻮل ﻓﻠﻮﺗﺎﺳﻴﻮن .. ﺳﭙﺲ ﻣﺤﺼﻮل ﺷﻨﺎور ... ﻛﺎرﺑﺮدي ﻛﻮﭼﻚ. ﺑﺮاي.

درﺳﻨﺎﻣﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ - دانشكده پزشكي همدان

ﻃﺮﻓﻲ ﻟﮕﻦ ﻛﻮﭼﻚ ﻛﻪ دﻳﺎﻓﺮاﮔﻢ ﻟﮕﻨﻲ و ﻣﺠﺎورت آن ﺑﺎ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي ﻋﺼﺒﻲ ﺳﺎﻛﺮال و دﻧﺒﺎﻟﭽﻪ اي را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ . C. = ﺟﺪار ﻃﺮﻓﻲ ﻟﮕﻦ ﻛﻮﭼﻚ ﻛﻪ .. ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺮوﺳﺘﺎت ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻋﻘﺪه ﻫﺎي ﻟﻨﻔﺎوي اﻳﻠﻴﺎك و ﺧﺎﺟﻲ و ﻛﻤﻲ دﻳﺮﺗ. ﺮ ﺑﻪ ﻋﻘﺪه ﻫﺎي ﻟﻨﻔﺎوي .. ﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ راﻧﺪن اﺳﭙﺮم ﻫﺎي ﺷﻨﺎور در ﻣﺎﻳﻊ ﺑﻴﻀﻪ اي ﺑﻪ ﺳـﻤﺖ ﻟﻮﻟـﻪ. ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد .. ﻲﻣ زﺎﻏآ ار نﺎﻤﻳاز ﺪﻧور نآ ﻞﻣﺎﻜﺗ ﺎﺑ نﺎﻣﺰﻤﻫ ﻦﻴﻨﺟ لﺎﻧردآ زا لوﺰﻴﺗرﻮﻛ ﺢﺷﺮﺗ دﺎﻳز لﺎﻤﺘﺣا ﻪﺑ. ﻧ. ﺪﻳﺎﻤ.

بیماری منصور پور حیدری چه بود؟ - باشگاه خبرنگاران

7 نوامبر 2016 . انواع اصلی سرطان ریه سرطان‌های ریه سلول کوچک (SCLC)، که سرطان سلولی . مهم ترین عامل سرطان زایی که سبب تغییرات سرطانی سلول های ریه می شود.

سرطان ریه - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

انواع اصلی سرطان ریه سرطان‌های ریه سلول کوچک (SCLC)، که سرطان سلولی جو شکل ... در صورتی که بررسی‌ها سرطان سلول‌های غیر کوچک ریه را تأیید کنند، مرحله بندی.

درﺳﻨﺎﻣﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ - دانشكده پزشكي همدان

ﻃﺮﻓﻲ ﻟﮕﻦ ﻛﻮﭼﻚ ﻛﻪ دﻳﺎﻓﺮاﮔﻢ ﻟﮕﻨﻲ و ﻣﺠﺎورت آن ﺑﺎ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي ﻋﺼﺒﻲ ﺳﺎﻛﺮال و دﻧﺒﺎﻟﭽﻪ اي را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ . C. = ﺟﺪار ﻃﺮﻓﻲ ﻟﮕﻦ ﻛﻮﭼﻚ ﻛﻪ .. ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺮوﺳﺘﺎت ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻋﻘﺪه ﻫﺎي ﻟﻨﻔﺎوي اﻳﻠﻴﺎك و ﺧﺎﺟﻲ و ﻛﻤﻲ دﻳﺮﺗ. ﺮ ﺑﻪ ﻋﻘﺪه ﻫﺎي ﻟﻨﻔﺎوي .. ﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ راﻧﺪن اﺳﭙﺮم ﻫﺎي ﺷﻨﺎور در ﻣﺎﻳﻊ ﺑﻴﻀﻪ اي ﺑﻪ ﺳـﻤﺖ ﻟﻮﻟـﻪ. ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد .. ﻲﻣ زﺎﻏآ ار نﺎﻤﻳاز ﺪﻧور نآ ﻞﻣﺎﻜﺗ ﺎﺑ نﺎﻣﺰﻤﻫ ﻦﻴﻨﺟ لﺎﻧردآ زا لوﺰﻴﺗرﻮﻛ ﺢﺷﺮﺗ دﺎﻳز لﺎﻤﺘﺣا ﻪﺑ. ﻧ. ﺪﻳﺎﻤ.

1 گیاهشناسی ت شریح و فیزیولوژی گیاهی

جهت، شدت و طول موج نور، دما، جهت جاذبه و ترکیب. های .. که وسیله ارتباط گازها. است . سلول. های پارانشیمی در. ابتدا واکوئل. های کوچک .. باشد که بروی آب شناور می.

ﺷﻨﺎﺳﻲ راﻫﻨﻤﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت رﻳﺨﺖ ﻫﺎ رودﺧﺎﻧﻪ - ResearchGate

ﻫﺎي اﺧﻴﺮ. ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت رﻳﺨﺖ. ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﻲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت رودﺧﺎﻧﻪ. ﻫﺎ ﺑﺎ اﻫـﺪاف. ﻣﺘﻔﺎوت .. ﻛﻮﭼﻚ. ﺗﺮ. 8 از. ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ. [5] . 1- River Plan Form. 2 -Straight River. 3 - Meandering River .. ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ و ﺷﻨﺎور، ﻳﺦ و اﺛﺮ .. ﺳﻠﻮل. ﻫﺎ. )ي. ﺳﻴﻼب. و ذﺧﻴﺮه در ﻳﻚ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺷﺒﻪ دو ﺑﻌﺪي ﻧﺸﺎن. داده. ﻣﻲ. ﺷﻮد . ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺣﻠﻘﻮي در. ﺳـﻠﻮل .. ﻢﺧ و ﭻﻴﭘ لﻮﻃ رد ﻲﺘﻓﺮﺑآ ﻪﻧﺎﺧدور ﻚﻳ رد نﺎﻳﺮﺟ ،نآ داﺪﺧر ﺪﻧور رد ﻪﻛ يا.

اول ﻓﺼﻞ ﺗـﺼﻮﯾﺮ ﺧﻄـﻮط و ﻧﻮﺷـﺘﻪ ﻫـﺎ روي . ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻮر ﺷﻤﻌﯽ ﻧ

ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﮔﻠﯽ ﺑﻮد و ﮐﻤﺘﺮ ﻫﺮي ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ وﺳﺎﯾﻠﯽ ﺟﺎدوﮔﺮي در آن ﺑﺒﯿﻨـﺪ . راﻫـﺮوي .. ﺗﺎﺑﻠﻮ ﮐﻮﭼﮏ ﻟﺤﻈﻪ اي ﮐﺶ آﻣﺪ و ﺗﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ زﻣﯿﻦ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪ و ﺑﻌﺪ ﻟﺤﻈﻪ اي ﺑﻌﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ دري از وﺳﻂ ﺑـﺎز. ﺷﺪ و روﻓﻮس ﺧﺎرج .. روﺑﺮوﯾﺶ دﯾﻮاره اي ﺗﻤﺎم ﻓﻠﺰي و ﻣﺤﮑﻢ ﺑﻌﻨﻮان درب ﺳـﻠﻮل ﻗـﺮار داﺷـﺖ . دﻧﺒـﺎل ﭼـﻮب .. در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺷﻨﺎور ﺑﻮد.

بیماری منصور پور حیدری چه بود؟ - باشگاه خبرنگاران

7 نوامبر 2016 . انواع اصلی سرطان ریه سرطان‌های ریه سلول کوچک (SCLC)، که سرطان سلولی . مهم ترین عامل سرطان زایی که سبب تغییرات سرطانی سلول های ریه می شود.

ﺷﻨﺎﺳﻲ راﻫﻨﻤﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت رﻳﺨﺖ ﻫﺎ رودﺧﺎﻧﻪ - ResearchGate

ﻫﺎي اﺧﻴﺮ. ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت رﻳﺨﺖ. ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﻲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت رودﺧﺎﻧﻪ. ﻫﺎ ﺑﺎ اﻫـﺪاف. ﻣﺘﻔﺎوت .. ﻛﻮﭼﻚ. ﺗﺮ. 8 از. ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ. [5] . 1- River Plan Form. 2 -Straight River. 3 - Meandering River .. ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ و ﺷﻨﺎور، ﻳﺦ و اﺛﺮ .. ﺳﻠﻮل. ﻫﺎ. )ي. ﺳﻴﻼب. و ذﺧﻴﺮه در ﻳﻚ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺷﺒﻪ دو ﺑﻌﺪي ﻧﺸﺎن. داده. ﻣﻲ. ﺷﻮد . ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺣﻠﻘﻮي در. ﺳـﻠﻮل .. ﻢﺧ و ﭻﻴﭘ لﻮﻃ رد ﻲﺘﻓﺮﺑآ ﻪﻧﺎﺧدور ﻚﻳ رد نﺎﻳﺮﺟ ،نآ داﺪﺧر ﺪﻧور رد ﻪﻛ يا.

سرطان ریه - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

انواع اصلی سرطان ریه سرطان‌های ریه سلول کوچک (SCLC)، که سرطان سلولی جو شکل ... در صورتی که بررسی‌ها سرطان سلول‌های غیر کوچک ریه را تأیید کنند، مرحله بندی.

دریافت فایل کتاب - سازمان بنادر و دریانوردی

ﻫﺎي ﺑﺰرگ و ﻛﻮﭼﻚ و اﺑﻮﻣﻮﺳﻲ و ﺗﻮاﻓﻘﺎت ﻣﺮزي ﺑﻴﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎ. ﻳ. ﻤﻨﻄﻘﻪ، و ﻧﻴﺰ .. ﺳﺮخ، اﻣﻮاج، ﻧﻮر و ﺻﺪا در زﻳﺮ آب، ﺷﻴﻤﻲ درﻳﺎ، ﺧﺪﻣﺖ درﻳﺎ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن، ﺧﻄﺮ. آﻟﻮدﮔﻲ درﻳﺎ از . ﺳﻠﻮﻟﻲ. ﻫﺎ و ﭘﺮﺳﻠﻮﻟﻲ. ﻫﺎ، ﻣﻬﺮه. داران و ﻣﺎﻫﻲ. ﻫﺎ و دﻳﮕﺮ ﻣﻮﺟﻮدات درﻳﺎﻳﻲ، زﻳﺴﺖ. ﺷﻨﺎﺳﻲ درﻳﺎ را از .. ﻫﺎي ﺷﻨﺎور ﻣﻮﺗﻮري، ﺗﻌﺎرﻳﻒ و اﺻﻄﻼح.

سایر پیوندها امیر رضا محمدی - دانشگاه زنجان

سلول فلوتاسيون آزمايشگاهي طرح D-12 شركت دنور آمريكا مي‌باشد. . رافر و اسكونجر مي‌توان از پره و استاتور بزرگ و براي اهداف شستشو از مكانيزم كوچك استفاده كرد. . دستگاه غرق و شناور سازی ناپیوسته شرکت کانی‌کاران برای ارزیابی و تعیین . جدول(2): تعرفه هاي خدمات آزمايشگاه تخصصی فرآوری و استحصال عناصر پایه و گران‌بها.

UIO-66 - انجمن شیمی ایران

29 ا کتبر 2017 . نور. ده شده. 1و. میلی. لیتر. تترااتوکسی. سایالن. تحت همزدن قوی. به مخلوط. واکنش .. عوارض بسیار زیادی است و مقاومت دارویی سلول های سرطانی. در برابر داروهای .. کوچک. تر. باشد،. اثر. کاهش. رسانایی. بیشتر. می. شود . دو. شیوه. برای. عمل. آوری. سطح .. باالی کوره شناور می شوند وفلزات سنگین. تر در ته کوره ب.

اخبار،اخبار علمی،اخبار آموزشی،اخبار پزشکی،اخبار تکنولوژی،اخبار .

اندازه‌گیری سرعت نور با استفاده از هوش مصنوعی. پژوهشگران . روش جدیدی برای اندازه‌گیری تکانه نور .. چاپ سلول های بنیادی عصبی سه بعدی برای درمان آسیب نخاعی.